ساباط طرح و ساخت 2019-01-12T20:02:31-01:00

ساباط طرح و ساخت

زمینه فعالیت:

  • طراحی ، نظارت و اجرای پروژه های مسکونی ، تجاری ، خدماتی ، رفاخی ، فرهنگی و شهرسازی

  • اجرای انواع مختلف ابنیه و ساختمانها ، ساخت شالوده های بتنی یا فلزی و انواع پروژه های مقاوم سازی

  • پیمان مدیریت اجرای پروژه های مسکونی، تجاری ، حدماتی ، گردشگری

  • اجرای عملیات مرتبط با کار های تخریب و بازسازی و تغییر کابری

  • قرارداد های طرح و ساخت