ساباط طرح و انرژی قرن 2019-01-12T20:27:00-01:00

ساباط طرح و انرژی قرن

زمینه فعالیت:

  • طراحی انواع نقشه های تاسیسات مکانیکی و برقی و بازینی و بهینه سازی در تاسیسات زیربنایی و نیرورسانی

  • ایمن سازی و نگهداری تاسیسات ساختمان

  • انرژی- انرژی های تجدید پذیر

  • طراحی ،محاسبه و مشاوره در زمینه های مرتبط

  • نورپردازی