ساباط طرح شهر 2019-01-12T20:25:07-01:00

ساباط طرح شهر

زمینه فعالیت

  • طراح و ناظر حفوفی خدمات طراحی ، نظارت ، نقشه برداری ، شهرسازی مجموعه های ساختمانی

  • خدمات فنی و مشاوره ای از قبیل مطالعات در توجیه فنی و اقتصادی طرح

  • تهیه طرح های هادی و جامع ، تفصیلی و منطقه ای

  • آماده سازی اراضی ، مکانیابی و استقرار فعالیت ها

  • عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی